ГАРАНЦИЯ

 

Гаранция 24 месеца за ледогенератори Scotsman  с включен ТРУД замяна или поправка на дефектиралата част.

12 месеца гаранция за всички останали уреди с включен ТРУД замяна или поправка на дефектиралата част.

 

                                                                                         Гаранционни условия

1. Срокът на гаранция се отнася за период от 12 месеца от датата на извършване на покупката или монтажа. Гаранцията може да се удължи максимално с два месеца, ако клиентът закупил стоката няма създадени подходящите строителни или монтажни условия (незавършен строеж, липса на ВиК и електричество). В този случай клиента е длъжен писмено да уведоми доставчика.

2. В гаранционния срок всички фабрични дефекти се отстраняватчрез замяна или поправка на дефектиралата част. За сметка на продавача са труда и разходите за замяна или поправка на дефектиралата част. Разходите по командироване на специалисти (пътни, дневни и квартирни както и тези за закупуване на допълнителни консумативи са за сметка на Купувача). Гаранцията е валидна при представянето на оригинална гаранционна карта издадена и попълнена от Продавача.

3. Гаранцията отпада, ако изделието се отваря или ремонтира от неупълномощен от фирма Бразил Трейд ЕООД персонал.

4. Повреди, дължащи се на лош транспорт, небрежна експлоатация и от монтаж в неподходящо помещение или от свързване към ел. инсталация и ВиК, която не отговаря на нормативите, са за сметка на Купувача. С цел избягване на възможност за небрежна експлоатация Продавача предава инструкция за експлоатация на Купувача и провежда,чрез упълномощеното техническо лице инструктаж за обслужване на машината.

5. Стоките, доставени от фирма Бразил Трейд ЕООД предварително са изпитани и контролирани за тяхната ефективност и  надеждност в съответствие със системата за окачествяване и контрол във фирмата, отговаряща на европейските и световните нормативи за качество на продукцията. Поради това връщане на апарати или основни възли от тях от страна на Купувача не се приема от  фирмата.

В гаранционния срок всички фабрични дефекти се отстраняват,чрез замяна или поправка на дефектиралатачаст.

През гаранционния срок всички дефектирали резервни части ще бъдат подменени безплатно освен в следните случаи :

 1. Гаранцията на уреда е в сила ,когато гаранционната карта и фактурата са правилно попълнени и подпечатани от търговеца и няма поправки по тях. Гаранционната карта е уникален документ и не подлежи на подмяна
 2. Всички рекламации се уреждат на база условията в тази гаранционна карта.

Гаранцията не се признава в следните случаи:

                                                                                Гаранционни условия
 1. При повреди дължащи се на замърсявания от прах , варовик , мазнини , увреждания причинени от насекоми , гризачи и др.
 2. При повреди вследствие на природни бедствия , токови удари и нестандартни захранващи напрежения , а също така и повреди причинни от механични увреждания по корпусите на уредите или на отделни техни възли , както и дефекти от транспорт.
 3. На гаранция не подлежат консумативите на уредите ( всички отделящи се от основния корпус на уреда части : бутони,панели,ключове,лампи и части на стъклата ,вентили , вани , маншони , гъвкави връзки , уплътнения и др.) и всички стъклени , гумени и др. бързоизносващи се възли.
 4. Претенции за неокомплектованост на уреда непосочени при закупуването не се признават.
 5. При опит за ремонт на уреда от неоторизиран от техник или лица
 6. Когато не са спазени условията за експлоатация,почистване и съхранение ,посочени в инструкциите за ползване на уреда.
 7. Когато има разпломбирани капаци или отделни възли от уреда удължаване или подмяна на изходящи възли и др.преди изтичането на гаранционния срок.
 8. Гаранцията не важи когато уреда не е бил използван по предназначението
 9. При преместване на уреда от първоначалното му място на монтаж по протокол

 

Top